Darmowa dostawa od 250 zł!

Szukaj

Wymiana i zwroty

Postępowanie reklamacyjne – wady rzeczy sprzedanej
1. W przypadku niezgodności z Umową Sprzedaży zakupionych Produktów Klientowi
przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji należy przesłać formularza
zgłoszenie reklamacyjne (np. w formie wypełnionego protokołu reklamacyjnego dostępnego
na stronie Sklepu Internetowego) pocztą elektroniczną na adres shop@camoli.com.pl lub
przesłać na adres Marbell ul Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice. Zgłoszenie reklamacyjne
powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, opis dowodu zakupu oraz opis stwierdzonej
niezgodności Produktu z Umową wraz z żądaniem określonym zgodnie z art. 560 Kodeksu
cywilnego, tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany Produktu na wolny od wad
albo usunięcia wady.
2. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym lub po jego wysłaniu drogą e-mailową reklamowany
towar należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu i odesłać na adres sklepu: Marbell
ul Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice, wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym zgłoszeniem
reklamacyjnym. Reklamowany Produkt powinien zostać przesłany do Sprzedawcy w stanie
umożliwiającym rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności powinien być czysty. W przypadku
reklamacji uzasadnionych i uwzględnionych przez Sprzedawcę koszt przesyłki ponosi
Sprzedawca.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w możliwie najkrótszym
terminie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Konsumentowi w formie pisemnej na wskazany
przez niego adres.
4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest
określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu
cywilnego oraz – w przypadku umów zawieranych przez Sprzedawcę z Konsumentami
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 Odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez
podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru. Do zachowania tego terminu wystarczy
wysłanie na Adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub elektronicznie na adres shop@camoli.com.pl
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma
obowiązek zwrócić Sprzedawcy zakupiony Produkt przesyłając go na własny koszt na
poniższy adres: Marbell ul.Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice, niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od
umowy, natomiast firma Marbell zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w
terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta,
kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać sposób odpowiednio zabezpieczony,
w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Produkt należy
odesłać w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie będące wynikiem korzystania
z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
Takim korzystaniem w przypadku odzieży i ozdób będzie w szczególności jednokrotne
przymierzenie bez usuwania metek i oznaczeń producenta. Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie się wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Produktu (np. zabrudzenie, zapocenie Produktu itp.). Sprzedawca informuje, że zużycie
Produktu wykraczające poza tak opisany sposób powoduje dla niego całkowitą utratę jego
wartości z uwagi na to, że w swojej ofercie nie posiada on rzeczy używanych.

4. Uiszczona przez Konsumenta zakupu cena zukupu Produktu oraz koszta dostawy Produktu
do Konsumenta zwracane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z tym
zastrzeżeniem, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Koszt
zabezpieczenia na czas transportu i odesłania Produktu ponosi Klient.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem
lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy poprzez odmowę odbioru przesyłki
zawierającej Produkt, Konsument ma obowiązek zwrotu Sprzedawcy kosztów wysyłki
Produktu z powrotem do Sprzedawcy.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj